Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, η σχετική απόφαση πάρθηκε «διότι σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρο 106 παρ. 2β του Ν.4412/2016 οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».