Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, η σχετική απόφαση πάρθηκε «διότι σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρο 106 παρ. 2β του Ν.4412/2016 οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».