Αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα και εφαρμογής πολιτικών του ΥΠΕΚΑ

Πρόκειται για 5 υποέργα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Συγκεκριμένα, πρόκειται για υποέργα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, αναφορικά με: Τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που αφορούν στον ενεργειακό εφοδιασμό και στην εξοικονόμηση ενέργειας (υποέργο 2, 750.000 ευρώ), την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (υποέργο 3, 850.000 ευρώ), τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (υποέργο 4, 550.000 ευρώ), την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων και διασφάλιση της δημόσιας υγείας (υποέργο 6, 800.000 ευρώ), τις πολιτικές, τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα της χώρας (υποέργο 7, 550.000 ευρώ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr. Η υποβολή σχετικών προσφορών ξεκινά στις 16 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου.