Η ομάδα εργασίας λειτουργεί υπό την Επιτροπή Έρευνας και Μετρήσεων και θα ασχοληθεί με τον καθορισμό των προδιαγραφών του έργου, την καταγραφή του universe των online μέσων που παράγουν έσοδο από online διαφήμιση και τη σχετική κατηγοριοποίηση, αλλά και τον καθορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών.

Αναφορικά με την κάλυψη των διαφόρων μορφών ψηφιακής διαφήμισης, η ομάδα εργασίας θα εξετάσει, πέραν της καταγραφής της γραφικής (display) διαφήμισης, και τη δυνατότητα καταγραφής μορφών όπως το search, η διαφήμιση σε directories και classifieds, και η διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη έχει καθοριστεί συνάντηση εντός του 1ου δεκαήμερου Σεπτεμβρίου για έλεγχο προόδου των παραπάνω εργασιών.