Αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης ΙΟΒΕ, με την σύμπραξη του ΣΕΒΤ
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών Τροφίμων σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ παρουσιάζει την 12η ετήσια έκθεση αναφορικά με τον κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα στοιχεία αναφορικά με τα βασικά διαρθρωτικά μεγέθη της εν λόγω βιομηχανίας, η δυναμική που έχει ο κλάδος στον χώρο του εμπορίου, καθώς και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας και των υποκλάδων. Συγκεκριμένα, η έκθεση δείχνει πως η βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, ο κλάδος των τροφίμων & ποτών μείωσε το εμπορικό έλλειμα κατά 35% λόγω των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του, κάτι που συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάκαμψη και θετική πορεία της οικονομίας της χώρας. Ακόμα, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κλάδος της Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα, καταλαμβάνει υψηλότερα ποσοστά στον χώρο της μεταποίησης όσο αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των απασχολούμενων.

Η δυναμική του κλάδου φαίνεται και από την αύξηση που σημειώνεται στα Τρόφιμα (0,4%) και στα Ποτά (0,2%)  σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Τα στοιχεία της έκθεσης αφορούν την εγχώρια, αλλά και ευρωπαϊκή δραστηριότητα στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών με σαφή έμφαση στα κριτήρια της ποιότητας των προϊόντων, της ασφάλειας και της ελληνικής ταυτότητας. Στόχος της έρευνας δεν είναι μόνο η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά και η άρτια αξιοποίησή τους προς όφελος της ανάπτυξης και της διεύρυνσης νέων οριζόντων στο μείζονα αυτό κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.