Έρευνα της ΕΥ Ελλάδας για το διάστημα 2013-2014

Το 42% του δείγματος της έρευνας αποτελείται από επιχειρήσεις με 50-249 εργαζόμενους και η μεγάλη πλειοψηφία (72%) βρίσκονται εκτός χρηματιστηρίου. Μια στις τρεις, δραστηριοποιείται στα βασικά καταναλωτικά αγαθά (εμπόριο τροφίμων και πρώτων υλών, ποτά, καπνά, προϊόντα προσωπικής  φροντίδας). Το 26% του δείγματος αναφέρει αυξημένες αποδόσεις κατά 10-15% και το 8% πάνω από 15%, ενώ το 36% αναφέρει στάσιμες οικονομικές αποδόσεις. Μόνο το 29% αναφέρει επιδείνωση οικονομικών μεγεθών.

Ως βασικοί λόγοι ανθεκτικότητας, επισημαίνονται ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, οι επιλογές ως προς τη χρηματοδότηση, η καινοτομία. Ως βασικούς παράγοντες επιτυχίας, οι επιχειρήσεις αυτές αναφέρουν την έμφαση στην ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Ακολουθούν η ευέλικτη και εστιασμένη διακυβέρνηση, η ύπαρξη εδραιωμένου εμπορικού σήματος και η αφοσίωση των πελατών.

Επίσης είναι σαφές ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες βλέπουν, υπό προϋποθέσεις, ευκαιρίες μέσα στην κρίση. Στην πλειοψηφία τους, θεωρούν ότι αν υπάρξει μια γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας στο γενικότερο περιβάλλον (κράτος, σχολεία, media) θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια της έρευνας, οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν τους αναπτυξιακούς τους στόχους, όπου με μεγάλη διαφορά (69% έναντι 27% του διεθνούς δείγματος) οι  Έλληνες επεσήμαναν την επέκταση σε νέες χώρες. Δεύτερη (57%) κατατάσσεται η επέκταση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και η αύξηση του μεριδίου αγοράς.