Το αβέβαιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, οι αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών, αλλά και η μεγάλη γραφειοκρατία, αποτελούν τις κυριότερες προκλήσεις για τον κλάδο των FMCGs. Στις ευκαιρίες, η έρευνα τάσεων του ΙΕΛΚΑ καταγράφει μεταξύ άλλων την καινοτομία, και την πολυκαναλική διάθεση.

Μείωση των πωλήσεων, σταθερές τιμές προϊόντων αλλά και αυξητικές τάσεις παραγωγικότητας και καινοτομίας, βλέπουν τα στελέχη του κλάδου FMCGs για το β’ εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με την καταγραφή των απόψεών τους στην 3η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Σημαντικό εύρημα είναι ότι για πρώτη φορά από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, καταγράφεται η εκτίμηση ότι οι τιμές θα μείνουν αμετάβλητες και μάλιστα το 22% εκτιμά ότι θα παρουσιάσουν πτώση.

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Η πλειοψηφία των στελεχών (81%), θεωρεί ότι το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε, 16% ότι έμεινε αμετάβλητη και 4% ότι βελτιώθηκε. Σε σχέση με τις πωλήσεις του κλάδου, το 68% θεωρεί ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 οι πωλήσεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2016, ενώ μόνον το  13% αναμένει αύξηση. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των στελεχών είναι ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 2,12% περίπου.

Καθώς οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση, το πρόσημο μπορεί να αλλάξει θετικά αν υπάρξει μία βελτίωση σε μακροοικονομικό επίπεδο. Σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι για πρώτη από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, καταγράφεται η εκτίμηση ότι οι τιμές θα μείνουν αμετάβλητες και μάλιστα το 22% εκτιμά ότι θα παρουσιάσουν πτώση. Αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται στον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, ως αποτέλεσμα και των πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των στελεχών σε σχέση με βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τους. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά καταγράφεται ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού). Ο υψηλός ΦΠΑ, ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα, εξακολουθεί να έχει σημασία με 47%, αλλά με σημαντική πτώση έναντι 68% στην προηγούμενη έρευνα και πέφτει πλέον στην 3η θέση των προβλημάτων. Αντίθετα το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ένταση καθώς ανεβαίνει στη 2η θέση με αύξηση από 52% σε 59% από την προηγούμενη μέτρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% θεωρεί βασικό πρόβλημα τη μεγάλη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει (παρά τις όποιες βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια). Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζουν τον δυναμισμό του κλάδου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και των οργανωτικών δομών, λόγω της οικονομικής ύφεσης. Με διαφορά, σημαντικότερη προτεραιότητα και ζητούμενο είναι και πάλι η αύξηση των πωλήσεων, παράλληλα με την μείωση του κόστους λειτουργίας. Οι τρόποι μέσω των οποίων αναζητείται η κερδοφορία και η ανάπτυξη είναι η καινοτομία, η αναβάθμιση των δικτύων, η εξυπηρέτηση πελατών και η πολυκαναλική διάθεση προϊόντων.

Προβλήματα
1. Αβεβαιότητα περιβάλλοντος
2. Μείωση πωλήσεων
3. Υψηλός ΦΠΑ
4. Αλλαγές καταναλωτικών συνηθειών
5. Κόστη λειτουργίας
6. Χαμηλή κερδοφορία
7. Γραφειοκρατία/πολυνομία
8. Πρόβλεψη ζήτησης
9. Έλεγχοι κεφαλαίων
10. Συνεργασία λιανεμπορίου-βιομηχανίας

Προτεραιότητες
1. Ενίσχυση πωλήσεων
2. Μείωση κόστους λειτουργίας
3. Καινοτομία διαδικασιών/υπηρεσιών/προϊόντων
4. Αναβάθμιση δικτύου διανομών/πωλήσεων
5. Εξυπηρέτηση πελατών
6. Αύξηση παραγωγικότητας
7. Πολυκαναλική διάθεση προϊόντων
8. Νέες επενδύσεις
9. Νέα συστήματα και διαδικασίες οργάνωσης
10. Μεγαλύτερη ευελιξία

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ FMCGs
Η 3η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ, καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη 27 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2017, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 166 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες Σ/Μ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορικής κλπ. Η επόμενη έρευνα είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιηθεί τέλος Δεκέμβριου 2017 με δημοσίευση αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο 2017.