Η Βουλή των Ελλήνων – Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό για την ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση υλικού, Υποέργο 1 της Πράξης: «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής τού πολιτιστικού αποθέματος τής Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την παροχή ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 1.927.587 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 31/05/2021.