Η ανάγκη καλύτερης σύνδεσης μεταξύ της βιωσιμότητας και των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων, οι προκλήσεις για τις εταιρείες με τις αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον για την αναφορά βιωσιμότητας, ο ρόλος των συμμετόχων, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αναγκών όσων ενδιαφέρονται και αξιολογούν τις πληροφορίες αυτές, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε το CSR Hellas στις 19 Ιανουαρίου.

Στην εκδήλωση, με θέμα «Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα: Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών», παρουσιάστηκαν η μελέτη του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) και τα συμπεράσματα από τη συγκριτική επισκόπηση ελληνικού δείγματος με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, καθώς το CSR Hellas και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπόνησαν σχετική μελέτη για την καταγραφή και ανάδειξη αντίστοιχων παραδειγμάτων μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων.