Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

Η TÜV Austria Hellas συμμετέχει –στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020- στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας δεδομένων (TheFSM, The Food Safety Market), για τον έλεγχο και την πιστοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ως επικεφαλής για το TÜV Austria Group στο έργο αυτό και με τη συμμετοχή των επιλεγμένων θυγατρικών του oμίλου TÜV Austria Romania (Ρουμανία) και TÜV Austria Cert (Αυστρία) θα πραγματοποιήσει πιλοτικές δοκιμές, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία του τρόπου με τον οποίο λαμβάνει χώρα η πιστοποίηση τροφίμων στην Ευρώπη.

Παράλληλα, θα βελτιωθεί ο διαμοιρασμός των δεδομένων για την έκδοση των πιστοποιητικών -σε πραγματικό χρόνο- και θα ενισχυθεί η ψηφιοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης.