Η TÜV Austria Hellas ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες με τα πρότυπα ISO 9001:2015, 14001:2015 και 45001:2018. Το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία αφορά στην ανάπτυξη, την αδειοδότηση, τη διαχείριση κατασκευής έργων και την εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) διασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις κατασκευαστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Τέλος, το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001) συστηματοποιεί, ελέγχει και μειώνει τους επαγγελματικούς κινδύνους για τους εργαζομένους, τους επισκέπτες και τους προμηθευτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV Austria Hellas, Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δραστηριοποιούμενη σε ένα κατεξοχήν πεδίο που συνδέεται άρρηκτα με την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αποδεικνύει στην πράξη και μέσα και από τις πιστοποιήσεις της, την κοινωνική και περιβαλλοντική της υπευθυνότητα».