Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εντάσσει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green School by Τράπεζα Χανίων» με στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Σε αυτήν την κατεύθυνση και σε συνεργασία με τη We4all, δημιουργεί πρότυπους βοτανικούς κήπους με ενδημικά και μελισσοκομικά φυτά σε προαύλιους χώρους των σχολείων.

Η συνεργασία με τη ΜΚΟ, γίνεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ευαισθητοποίησης για την αειφορία «Green Future».