Για την επικοινωνία του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020

Tο έργο αφορά στον καθορισμό των επικοινωνιακών στόχων και στην ανάδειξη των καινοτομικών στοιχείων της στρατηγικής και ιδίως της αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου που δίνει πλέον έμφαση στην εξωστρεφή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, μέσα από τον προσδιορισμό στόχων επικοινωνίας, τη διαμόρφωση κεντρικού μήνυματος, τη διατύπωση κεντρικού positioning πολιτικής, κ.α. Το έργο έχει διάρκεια 6 μηνών και η συνολική αμοιβή της εταιρείας ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.