Ανάθεση μετά από διεθνές spec, από την Conet Solutions

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2014 και αφορά τη δυνατότητα άμεσης ταυτόχρονης φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ 150 συσκευών σε 22 ευρωπαϊκές χώρες, για την ανακοίνωση και αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά και συμβατικών περιστατικών. Η Space Hellas αναλαμβάνει, ως υπεργολάβος της Conet Solutions, να αποτυπώσει τις υφιστάμενες υποδομές στις 36 αυτές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών των νέων συστημάτων. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι των οίκων Cisco, IBM, Conet και Andtek.