Ακόμα θα είναι υπεύθυνη για την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και την επικοινωνιακή στρατηγική. Η Ρ. Σιατερλή διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία σε Public, Gov. Affairs και Communications. Έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Βέλγιο, στο ΕΛΙΑΜΕΠ στην Ελλάδα και στη Runnymede Trust στη Μ. Βρετανία. Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργασθεί στην Accenture Μ. Βρετανίας και μετέπειτα στην Philip Morris International, όπου κατείχε διάφορους ρόλους τόσο στα κεντρικά στην Ελβετία όσο και σε τοπικές αγορές. Έχει επίσης διατελέσει Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Παπαστράτος ΑΒΕΣ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.