Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης έργου με τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής σε διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις».

Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30/07/2021, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Πέμπτη 29/07/2021.