Η Περιφέρεια Κρήτης διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου “Smart-Tour”».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των παραδοτέων που εντάσσονται στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας:

Δημοσιότητα και πληροφόρηση, Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, Ψηφιακή ανάδειξη τουριστικής κληρονομιάς και εμπειρίας, Ανάπτυξη δεξιοτήτων-συνεργασιών και επιχειρησιακή εφαρμογή στρατηγικής, Δημιουργία κοινού πακέτου διακοπών. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ορίζεται σε 497.258 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 07/07/2022.