Για την ανάπτυξη και προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας» της πράξης «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η «Ανάπτυξη και Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας» με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των ωφελειών του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Προτύπου και Σήματος Υπευθυνότητας – Τοπικής Ποιότητας, καμπάνια επαγγελματικής τουριστικής συνείδησης και σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία θεσμού Τουριστικής Αριστείας. O προϋπολογισμός ανέρχεται σε 288.000 ευρώ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 20/07/2020.