Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο:

«Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες για την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «Τουριστική προβολή θεματικών μορφών τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 440.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης να ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31/11/2022. Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 03/06/2022.