Η Olympia Group υποστηρίζει την πρωτοβουλία The Boardroom για την ενδυνάμωση, δικτύωση και υποστήριξη των γυναικών με στόχο την ανάληψη θέσεων σε Διοικητικά Συμβούλια, συμμετέχοντας ως υποστηρικτής στα προγράμματα που υλοποιεί το the Boardroom στην Ελλάδα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία αναλαμβάνει δράση με στόχο την ενδυνάμωση και παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες που απασχολούνται στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, την επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση του ρόλου τους στη λήψη αποφάσεων, και φυσικά την υποστήριξη και προετοιμασία τους για την ανάληψη θέσεων στα Διοικητικά τους Συμβούλια.

Σήμερα, στην Olympia, οι γυναίκες συμμετέχουν σε ποσοστό 40% στο management team της εταιρείας και σε ποσοστό 43% στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Παράλληλα, στις βασικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου της αντίστοιχα, οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 32% σε διοικητικές θέσεις, 20% σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης και 12,5% σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων.