Η Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, δημιούργησε τον πλήρη οδηγό Σπουδών και Επαγγελμάτων ο οποίος είναι τώρα διαθέσιμος στο Διαδίκτυο. Το site του οδηγού περιλαμβάνει καταγραφή προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται σήμερα από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Επαγγελματικά Περιγράμματα, δηλαδή αναλυτική περιγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων και αναλυτική καταγραφή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που προσφέρουν σήμερα τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.