Η Mondelēz International Inc. δημοσίευσε τη Snacking Made Right Report Έκθεση για το οικονομικό έτος 2022, προωθώντας την πρόοδο της εταιρείας αναφορικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση προτεραιότητές της (ESG), καθώς και του οράματός της να ηγηθεί του μέλλοντος του σνακ.

Η έκθεση αποτελεί μέρος του ευρύτερου στόχου της εταιρείας να παρέχει διαφανείς και μετρήσιμες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους ESG στόχους, πολιτικές, πρωτοβουλίες και προγράμματά της. Τον περασμένο χρόνο, η εταιρεία ανέδειξε τη βιωσιμότητα ως τον τέταρτο πυλώνα της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής της.

Αυτή η έκθεση απεικονίζει τα μέχρι τώρα επιτεύγματα της Mondelēz International στην οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης εταιρείας σνακ που θα συμβάλλει στην καινοτομία και θα επιταχύνει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών της.

Η φετινή Snacking Made Right έκθεση απεικονίζει την πρόοδο της εταιρείας ως προς τους στόχους της για το 2025, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας περισσότερων βιώσιμων συστατικών, συνεισφοράς στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, προώθησης πρωτοβουλιών διαφορετικότητας, DE&I και υποστήριξης πελατών, συναδέλφων και κοινοτήτων.