Την Τρίτη, 18 Απριλίου, εγκαινιάστηκε επίσημα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αλγοριθμική Διαφάνεια (European Centre for Algorithmic Transparency – ECAT) από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας, προκειμένου να συζητήσουν τις προκλήσεις και τη σημασία που έχει, σε κοινωνικό επίπεδο, η εποπτεία του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα αλγοριθμικά συστήματα.

Μετά την προβολή βιντεοσκοπημένου μηνύματος του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις δυνατότητες του ECAT. Το ECAT θα παράσχει στην Επιτροπή εσωτερική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, ώστε να διασφαλίσει ότι τα αλγοριθμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις πολύ μεγάλες online πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες online μηχανές αναζήτησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), όσον αφορά τη διαχείριση και τον μετριασμό του κινδύνου και τη διαφάνεια.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων εργασιών, τη διενέργεια τεχνικών αναλύσεων και αξιολογήσεων αλγορίθμων. Μια ομάδα από επιστήμονες δεδομένων, ειδικούς AI, κοινωνικούς επιστήμονες και νομικούς εμπειρογνώμονες θα συνδυάσει τις εξειδικεύσεις της για την αξιολόγηση της λειτουργίας των αλγορίθμων και θα προτείνει βέλτιστες πρακτικές για τον μετριασμό των επιπτώσεών τους.