Η Ελλάδα στους «τελευταίους» της Ευρώπης όσον αφορά στη δημοσίευση απολογισμών βιωσιμότητας

Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη αποκαλύπτει ότι τα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανώνται για τις δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία, καταλαμβάνοντας μερίδιο 31,1% κατά μέσο όρο το 2014, ενώ τη διετία 2012-2013 το υψηλότερο μερίδιο του προϋπολογισμού για δράσεις ΕΚΕ καταλάμβανε η κατηγορία του Ανθρώπινου Δυναμικού (2012: 32,4%, 2013: 34,3%). Η δράση των εταιρειών στον πυλώνα Κοινωνία αφορά κυρίως σε δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή και σε είδος, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2013, ενώ σε μικρότερο βαθμό υποστηρίζονται καλλιτεχνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το κυριότερο όφελος τώρα που εντοπίζουν οι εταιρείες από τη δράση τους στον τομέα της ΕΚΕ, έχει να κάνει με τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, με ποσοστό 91,2% στις κατηγορίες «πολύ» και «πάρα πολύ». Η «προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού» αξιολογήθηκε επίσης ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος από το 87,1% των εταιρειών και ακολούθησαν τα «υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών» με 83,8%, η «ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας» (80,0%) και η «βελτίωση της απόδοσης/παραγωγικότητας των εργαζομένων» (74,6%). Από την άλλη πλευρά, τα «έμμεσα οικονομικά οφέλη (π.χ. φοροελαφρύνσεις)», αξιολογήθηκαν με πολύ χαμηλό βαθμό ωφελιμότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης χαμηλά σκόραρε και η συνεισφορά των πρακτικών ΕΚΕ στην «αύξηση των πωλήσεων».

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό (29%) δηλώνει ότι οι πρακτικές ΕΚΕ υιοθετούνται λίγο ή ελάχιστα (έναντι 13,1% το 2013). Μόνο το 14,5% του δείγματος θεωρεί ότι η ΕΚΕ εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις. Τέλος, ως ανασταλτικούς παράγοντες υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις φαίνεται να θεωρούν κυρίως το οικονομικό κόστος (26,8%), την έλλειψη ενημέρωσης με 22,0%, την έλλειψη ειδικευμένων συνεργατών (17,6%) και τη γραφειοκρατία με 17,5%. Μικρότερο σχετικά ανασταλτικό ρόλο διαδραματίζει το μέγεθος της επιχείρησης (15,4%).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 41 χώρες από την KPMG στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες (βάσει πωλήσεων) κάθε χώρας, κατά το 2013, το 71% των εταιρειών του δείγματος δημοσίευσε απολογισμούς Εταιρικής Ευθύνης (είτε μεμονωμένους είτε ενσωματωμένους στις ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις), έναντι ποσοστού 64% το 2011. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά δημοσίευσης απολογισμών ΕΚΕ (με 43% το 2013, έναντι 33% το 2011), πίσω από την Πολωνία (56% το 2013). Το 2012 στην Ελλάδα εκδόθηκαν περί τους 35 Απολογισμούς Βιωσιμότητας βάσει του GRI. Ξεχωριστούς απολογισμούς ΕΚΕ, χωρίς ωστόσο να ακολουθείται η δομή και τα πρότυπα κατά GRI, εκδίδουν αρκετές
ακόμη επιχειρήσεις.