Μη χρηματοοι­κο­νο­μικά στοιχεία για θέματα ESG, τη νέα στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται στην επιχειρηματική στρατηγική του ομίλου Interamerican, διέποντας όλες τις λειτουργίες του, παρουσιάζει η νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, αποτυπώνει την προσπάθεια του ομίλου να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τον μέτοχο και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Καντώρος, δήλωσε σχετικά: «Με απόλυτο σεβασμό στα ενδιαφερόμενα μέρη μας, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα την εταιρεία, τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν, τις επιχειρηματικές προκλήσεις και προτεραιότητές της και τον ρόλο που θέλει να διαδραματίζει ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης στην οικονομία, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία».