Η Icap Advisory αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Υποέργο 1 «Εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ για τα έτη 2013-2022» με θέμα «Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ – Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης».

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είχε οριστεί στις 434.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ανάδειξη θα γίνει με την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου.