Η Ευρωπαϊκή Πίστη διακρίθηκε στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021, στον πυλώνα Bravo Governance, για την πρωτοβουλία Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς. Ο εν λόγω πυλώνας αφορά στις πρακτικές και στις πρωτοβουλίες, οι οποίες σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνησης ενός οργανισμού. Η Compliance & AML Manager, Κατερίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ μια γενικότερη επιβράβευση για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τις οποίες επί σειρά ετών ενσωματώνει στην κουλτούρα της.

Οι αρχές μας είναι η βάση του συστήματος διακυβέρνησης της εταιρείας μας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, με στόχο το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών».