Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 232.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» – ΕΠ ΜΔΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.