Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών καταγραφής της διαφημιστικής δαπάνης. Συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών καταγραφής, της ροής προγράμματος και των διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλονται από όλα τα μέσα της ΕΡΤ ΑΕ, από ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς και στο διαδίκτυο, σε ημερήσια και μηνιαία βάση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 147.141 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 20/07/2020 και ώρα 14:00 μμ. Όπως επισημαίνει το σχετικό έγγραφο, η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου.