Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προτάσεις και να υποβάλει προσφορές για την εμπορική εκμετάλλευση/αξιοποίηση του συνόλου του διαφημιστικού χρόνου των εκπομπών της «Αθλητικής Κυριακής» για τη χρονική περίοδο από Σεπτέμβριο 2021 έως Μάιο 2022, με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των 189.880 ευρώ. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο Γ του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής, έως την Πέμπτη 09/09/2021.

Οι αρχικά υποβληθείσες προσφορές θα αξιολογηθούν από την ΕΡΤ και στη συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το ύψος των προσφορών, προκειμένου, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα βελτιωμένη πρόταση μέχρι τις 10/09/2021. Μετά την υποβολή των τελικών προσφορών, η ΕΡΤ θα αποφασίσει σχετικά με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.