Σύμφωνα με έρευνα της Adecco Ελλάδας
Η Adecco Ελλάδας, μέλος του ομίλου Adecco, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 – Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας».

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε με τη χρήση online ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 903 ατόμων, από την εταιρεία ερευνών LMG σε συνεργασία με την H+K Strategies, για λογαριασμό της Adecco, αναδεικνύει την άποψη των ερωτώμενων για το κατά πόσο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα διαθέτουν το σύνολο των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εταιρείες, καθώς και το πώς αξιολογούν οι ίδιοι τις εταιρείες, στις οποίες απασχολούνται σήμερα.

Ενδεικτικά, αξιολογώντας τα προσόντα τους, η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι διαθέτει σε πολύ ή αρκετά ικανοποιητικό βαθμό το σύνολο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Το καλό εργασιακό κλίμα, καθώς και η ηθική και δίκαιη αντιμετώπιση εργαζομένων και συνεργατών αποτελούν τα κύρια στοιχεία που αναζητούν οι υποψήφιοι από τους εργοδότες. Επίσης, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι υποψήφιοι δείχνουν να έχουν επίγνωση της ανάγκης για διαρκή εκπαίδευση και στην πλειοψηφία τους λαμβάνουν επιπρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Adecco Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Οι υποψήφιοι και εργαζόμενοι, όπως φαίνεται από την έρευνά μας, δεν αναγνωρίζουν πως έχουν κάποιο έλλειμμα δεξιοτήτων βάσει των αναγκών της αγοράς. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης φαίνεται να έχει γίνει συνείδηση στην πλειοψηφία των υποψηφίων και εργαζομένων και η δια βίου μάθηση γίνεται ολοένα και περισσότερο πράξη».