Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Υποστήριξης Παραγωγής» της Πράξης «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και Δράσεις». Το αντικείμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στη συμβασιοποίηση του Υποέργου 4 «Υποστήριξη παραγωγής» για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των καλλιτεχνικών παραγωγών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ετήσιου 3ήμερου φεστιβάλ (2021, 2022, 2023). Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και θα υποστηρίξει ο ανάδοχος αφορούν σε Μουσικά Παραμύθια (9 παραγωγές), Μουσικές Παραγωγές (9 παραγωγές), Κεντρική Παράσταση (2 παραγωγές) και Booklover’ s Point (10 παραγωγές). Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 412.099 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια έως τις 30/09/2023. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 07/06/2021.