Με την Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρο ΔΣ του CSR Hellas.

Τη σύσταση νέας Ομάδας Εργασίας (Task Force) αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες και ειδικούς διαφορετικών κλάδων και ενδιαφερομένων μερών ανακοίνωσε το European Financial Reporting Group, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ του CSR Hellas και Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Τιτάν, επιλέχθηκε μεταξύ 80 περίπου υποψηφίων να εκπροσωπήσει την επιχειρηματική κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την Ελλάδα στη νέα Ομάδα.

Η νέα Ομάδα Εργασίας πρόκειται να ασχοληθεί με την καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν το επιχειρηματικό μοντέλο και την αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών. Το έργο της Ομάδας Εργασίας αναμένεται να έχει συνολική διάρκεια 12 μήνες και η συμμετοχή της Προέδρου του CSR Hellas θα ενδυναμώσει και θα υποστηρίξει περαιτέρω την ενεργή συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων και των μελών του CSR Hellas στη διαβούλευση και συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την προετοιμασία και αποτελεσματική εφαρμογή της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για το 2030.