Οικονομίας» για το 2021. Η αξιολόγηση και βράβευση της El Sabor, πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, μεταξύ των οποίων είναι η κερδοφορία, η ρευστότητα, αλλά και η σχέση της προς ξένα κεφάλαια.

Ταυτόχρονα, συνυπολογίστηκαν επιπλέον παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια, η πολιτική της στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης και η δραστηριότητά της σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.