Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 2.783.130 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, μέχρι την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.