Η Deloitte υποστηρίζοντας την καινοτομία και σε διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, πραγματοποιεί πρωτοβουλίες που γεφυρώνουν τον επιχειρηματικό με τον ακαδημαϊκό κόσμο και ταυτόχρονα ενισχύουν την αγορά.

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας επιχειρηματικής – ακαδημαϊκής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMDs), «MSc in Smart Cities and Communities», με πρωτοβουλία του Άγη Παπαστεργίου, Deloitte Partner, Strategy Consulting Leader, και του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Χρήστου Τζώρτζη.

Στη συνεργασία αυτή συμμετείχε η Farida Shaban, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή εργασία της με αντικείμενο ενδιαφέροντος τις προοπτικές της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, υπό την επιχειρηματική επίβλεψη του Δρ. Πελοπίδα Σίσκου, Deloitte Senior Manager, Strategy Consulting και την επιστημονική καθοδήγηση του Χρ.Τζώρτζη. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Energies.

Η εν λόγω έρευνα, εξετάζοντας τις δυνατότητες επίτευξης των εθνικών στόχων για την ηλεκτροκίνηση έως το 2030 στην Ελλάδα, αναγνωρίζει σημαντική περιφερειακή ανισομετρία για την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα το επόμενο διάστημα.

Οι βασικές αιτίες εντοπίζονται σε σημαντικές διαφορές στο διαθέσιμο εισόδημα, στην απουσία επαρκούς ενημέρωσης σε θέματα ενεργειακής μετάβασης και σε διαθεσιμότητα υποδομών.

Βάσει των ανωτέρω, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ο σχεδιασμός και η εισαγωγή στόχων και πολιτικών προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας.