Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων». Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, η ΔΕΗ βρίσκεται σε τροχιά αναδιοργάνωσης με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η διαρκής προώθηση των προϊόντων με στόχο το βέλτιστο εμπορικό αποτέλεσμα.

Για να υποστηριχθεί το όλο εγχείρημα και να επιτευχθούν άμεσα οι παραπάνω στόχοι, απαιτείται: Ανάπτυξη στρατηγικής marketing για όλες τις νέες δραστηριότητες, ανάλυση αγοράς, τοποθέτηση προϊόντων στα κανάλια πώλησης, marketing προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του digital marketing), ανάπτυξη νέων καναλιών πώλησης, νέα ψηφιακά εργαλεία διάδρασης και προώθησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 417.404 ευρώ, ενώ προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία τις 02/07/2021.