Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά από προηγούμενη προκήρυξη, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού της Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στους εξής τρεις τομείς: Ολοκληρωμένη διαχείριση του συνολικού προγράμματος μετασχηματισμού της εμπορικής δραστηριότητας της ΔΕΗ, η οποία θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής του, ανασχεδιασμό των κρίσιμων εμπορικών διαδικασιών, περαιτέρω ανάπτυξη και ευθυγραμμισμό όλων των καναλιών εξυπηρέτησης, ανάπτυξη εργαλείων διακράτησης πελατών, σχεδιασμό και λανσάρισμα νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, και Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων και των σχετικών πρωτοβουλιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας enderOne της cosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr, με καταληκτική ημερομηνία την 31/08/2020.