Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονική διαδικασία με διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι μέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού των 12.500.000 ευρώ, και εκτιμάται σε 2 έτη.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών και διαφημιστικών υπηρεσιών για τη ΔΕΗ, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής και εμπορικής εικόνας της. Οι προσφορές υποβάλλονται έως την Πέμπτη 23/12/2021.