Για εταιρική και προϊοντική προβολή

Η δαπάνη αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 12 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ θα διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να αυξομειώσει τον προϋπολογισμό σε ποσοστό ως προς την αύξηση +30% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι –50%, βάσει των πραγματικών αναγκών της. Εάν μετά τη λήξη της διετίας η δαπάνη των διαφημίσεων υπολείπεται του ποσού των 6 εκατ. ευρώ (δηλαδή του 50% του διετούς συμβατικού τιμήματος των 12 εκατ. ευρώ), η ισχύς της σύμβασης θα παρατείνεται αυτόματα για ένα επιπλέον έτος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 500.000 ευρώ και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων 15 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο αποδεκτό όριο ετήσιου κύκλου εργασιών το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, ένα μέλος θα πρέπει να πληροί την προϋπόθεση αυτή. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 9η Δεκεμβρίου.