Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Υποστήριξη των καταστημάτων για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών Κλάδου Πωλήσεων Αττικής».

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 355.162 ευρώ. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderOne της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, ενώ προσφορές υποβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία την 26/04/2021.