Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω εξερχόμενων κλήσεων με στόχο την προώθηση νέων εμπορικών πακέτων, τη διερεύνηση των αναγκών τους και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ, με διάρκεια ισχύος σύμβασης τους 24 μήνες.

Λόγω της ιδιαιτερότητας και του μεγάλου όγκου του αντικειμένου που πρέπει να εκτελείται εντός περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη φάση της ανάθεσης να ισοκατανείμει τις υπηρεσίες σε μέχρι τρεις αναδόχους, βάσει της σειράς μειοδοσίας. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.