Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Υποστήριξη των καταστημάτων για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών των Καταστημάτων Θράκης». Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της επιχείρησης, ανέρχεται σε 137.156 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 28/05/2021.