Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες δημοσιότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Οικονομική ενίσχυση για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών – (Dentist Pass)», στην εταιρεία Debrief (Νικολακοπούλου Ελένη ΜΕΠΕ).

Η ανάθεση υλοποιείται αντί 220.992 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο θα ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο εντός 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.