Για τη δημιουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων

Στο πλαίσιο του έργου, η Cosmote συμμετέχει στον καθορισμό των περιπτώσεων χρήσης, των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών του συστήματος και τη συνολική αξιολόγησή του, ενώ είναι υπεύθυνη και για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής, που αφορά στην υποστήριξη των επικοινωνιών. Επιπλέον, η εταιρεία θα συμβάλει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, καθώς και στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου. Η συνδρομή της στο έργο VIMSEN είναι σύμφωνη με την περιβαλλοντική στρατηγική της, στο πλαίσιο της οποίας μεριμνά για τη μείωση του αντικτύπου της στο περιβάλλον.