Για την διαχείριση ενέργειας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η Cosmote είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία των οχημάτων με την κεντρική πλατφόρμα του συστήματος, αλλά και μεταξύ τους, ενώ συμμετέχει στον καθορισμό των περιπτώσεων χρήσης, στην αξιολόγηση του συστήματος, καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για έξυπνες κινητές συσκευές. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά, δώδεκα φορείς από τέσσερις χώρες, τις Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία. Το έργο εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ολοκληρωθεί το 2016.