Έρευνα από την to the point για τον ΟΕΦΕ

Στην έρευνα συμμετείχαν 510 φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημιακών σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα κρίνεται αρνητικά από το 67,8% των ερωτηθέντων. Η εικόνα παραμένει ίδια και στην περίπτωση της αξιολόγησης του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν ως σημαντική για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την προσφυγή εν γένει, σε ενισχυτικές μορφές εξωσχολικής εκπαίδευσης με ποσοστό 88,1%. Η ταξική προσέγγιση του ζητήματος οδηγεί στην παρατήρηση ότι το φροντιστήριο υπήρξε, κατά κύριο λόγο, η επιλογή των οικογενειών που ανήκουν στην κατώτερη κοινωνική τάξη (83,3%).

Αντιθέτως, τα ιδιαίτερα μαθήματα επελέγησαν κυρίως από τις οικογένειες που είχαν οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτά (58,2%) και αισθητά λιγότερο (27,8%) από αυτές που ανήκουν σε χαμηλότερες κοινωνικές κατηγορίες. Το φροντιστήριο ως μορφή πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης επελέγη από το 63,1% για την πιο οργανωμένη και αποτελεσματική παροχή γνώσεων, στην δε επιλογή συγκεκριμένου φροντιστηρίου, τα κριτήρια ήταν κυρίως ποιοτικά.