Συμφωνία συγχώνευσης αξίας 960 εκατ. δολαρίων

Οριστική συμφωνία συγχώνευσης υπέγραψαν η Angelini Pharma και η εταιρεία βιοφαρμακευτικών προϊόντων με έδρα την Ελβετία που επικεντρώνεται σε θεραπείες για ασθενείς που πάσχουν από διαταραχές του ΚΝΣ, Arvelle Therapeutics. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Angelini Pharma θα αποκτήσει την Arvelle Therapeutics με συναλλαγή συνολικής αποτίμησης αξίας 960
εκατ. δολαρίων.