Η Αναπτυξιακή Φλώρινας ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των παραδοτέων 1.1.2, 1.2.3, 3.2.1, 3.2.3, 4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4» (Τμήμα 1) και τις «Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνίας για την υλοποίηση των παραδοτέων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 & 2.2.5» (Τμήμα 2) στο πλαίσιο της Πράξης «Creative Opportunities in Tourism» με ακρωνύμιο «COunT».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 173.786 ευρώ και υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: Τμήμα 1 προϋπολογισμού 112.600 ευρώ και Τμήμα 2 προϋπολογισμού 27.550 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/11/2022.