Δίκτυο ανταλλαγής πιστωτικών δεδομένων μεταξύ εταιρειών

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να βοηθήσει τις εταιρείες να προστατευθούν από τον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και να επιλέξουν συνεργασίες που έχουν το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν κόμβο συγκέντρωσης πιστωτικών δεδομένων μεταξύ των μελών του. Τα δεδομένα  αυτά αναλύονται, ομαδοποιούνται και επαναπροωθούνται με τη μορφή επιχειρηματικής πληροφόρησης στους ενδιαφερομένους.

Ήδη στο Δίκτυο συμμετέχουν  110 εταιρείες, που αποστέλλουν σε μηνιαία βάση πληροφορίες πληρωμών για  εταιρικούς πελάτες τους, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη του. Σύμφωνα με την Icap, η πληροφόρηση που παρέχεται αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κατεύθυνση μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου καθώς παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση για πιθανά προβλήματα πληρωμών πολύ πριν αυτά διαφανούν σε άλλες επίσημες πηγές ενημέρωσης.