Πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων 2021-2027
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ψηφιοποίηση των οικονομιών και κοινωνιών της, με τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, την Ψηφιακή Ευρώπη, για τα έτη 2021 έως 2027.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση της ευρείας κλίμακας εξάπλωσης και αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τα εργαλεία αιχμής για την κυβερνοασφάλεια. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε 5 τομείς: υπερυπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και εξασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία.

Θα στηρίξει την εκπαίδευση σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και των φοιτητών, καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων. Ένα δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας θα φέρει σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις που χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, αφενός, και τις εταιρείες που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά. Το πρόγραμμα είναι συμπληρωματικό άλλων προγραμμάτων, όπως το «Ορίζων Ευρώπη» και «Συνδέοντας την Ευρώπη».